گروه ریاضی متوسطه دوره اول شهرستان اردل
 
نويسندگان

    طرح در س سالانه ( بودجه بندی سالانه ) درس ریاضیات       پایه : دوم راهنمایی         سال تحصیلی92 -91              دبیر :                مدرسه  :    

ماه

هفته

جلسه

صفحه

                           موضوع واهداف کلی درس

        فعالیت های دیگر ومواد لازم

 

 

 

مهر

اول

1

----

معارفه -  آزمون از درس ریاضی پایه اول -  گروه بندی دانش آموزان

آزمون کتبی یا شفاهی

2

4-1

مجموعه -  معرفی مجموعه -  قراردادها ونمادها

حل کاردرکلاس ها -  مجموعه ای از اشیا یا اشکال - کتاب

دوم

1

9 - 5

زیرمجموعه -  مجموعه تهی - زیرمجموعه های یک مجموعه - حل مسئله

حل کاردرکلاس ها -  کتاب

2

14-12

عدد صحیح -  یادآوری اعداد علامت دار - بردار صحیح - قرینه ی یک عددصحیح

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - دماسنج -ساعت

سوم

1

18- 15

جمع عددهای صحیح - جمع متناظر با یک بردار - مختصر نویسی - جمع دوعدد صحیح با تبدیل به جمع و تفریق معمولی

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب

2

21-19

قرینه مجموع - نشان دادن خاصیت قرینه مجموع برروی محور- حاصل جمع دو عدد صحیح را با استفاده از قرینه یابی بدست آوردن - توانایی حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب

چهارم

1

26- 23

تفریق عددهای صحیح - تفریق متناظر با یک بردار - تبدیل تفریق به جمع با محور وبدون محور- بدست آوردن حاصل تفریق ها - بدست آوردن حاصل عبارت های مختصر شده - توانایی حل مسئله های مربوطه

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب

2

27- 1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

 

 

 

آبان

اول

1

33- 29

ضرب عددهای صحیح - حالت های مختلف ضرب دوعدد صحیح با مدل محور و مخزن فیزیکی - علامت حاصل ضرب دوعدد را تشخیص دهد

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - مدل فیزیکی

مخزن آب یا مدل های مشابه - رفع اشکال ازمون جلسه قبل

2

38- 35

تقسیم دو عدد صحیح - علامت حاصل تقسیم دوعدد را تشخیص دهد

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب

دوم

1

43- 41

حساب - توان - یادآوری ضرب و تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی - کاربردآنها

حل کاردرکلاس ها - کتاب - کاغذ های مربع شکل به تعداد دانش آموزان – رسم صفحه 40

2

46-44

ضرب و تقسیم اعدادتوان دار با توانهای مساوی - کاربرد آنها

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات

سوم

1

51- 48

شمارش - نوشتن یک عدد در مبنایی غیر از ده با توجه به جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل سپس تقسیم ها - بردن  یک عدد از مبنای غیر ده به مبنای ده - عدد را در مبنا های مختلف خواندن و نوشتن

حل کار در کلاس ها - حل تمرینات - اشیا برای شمارش مانند خودکار - چوب - دکمه و غیره- بسته های ده تایی صد تایی و غیره از اشیا فوق -کتاب

2

56-52

کار برد مبنا -  حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات

چهارم

1

56- 29

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

62- 59

جذر - مجذور یک عدد - مفهوم جذر- جذر اعداد که جذر دقیق دارند - جذر حاصل ضرب و حاصل تقسیم-  اعداد منفی جذر ندارند

حل کاردر کلاس ها - رفع اشکال آزمون جلسه قبل - آماده کردن جدول توان دوم اعدادطبیعی - کتاب - رسم صفحه 58

 

 

 

آذر

اول

1

65- 62

جذر تقریبی - محاسبه جذر تقریبی با استفاده از مساحت مربع وشکل آن

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات -  اشکال کتاب

2

69- 66

جذر اعدادی که یک واحد از مجذور کامل کوچک تر باشند  - حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب

دوم

1

78-72

هندسه (1) - مثلث قائم الزاویه - یادآوری حالت های تساوی دو مثلث -

ترسیم مثلث قائم الزاویه در دو حالت – حالت های تساوی دو مثلث قائم الزاویه

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - نقاله - گونیا - خط کش - پرگار - انواع مثلث که با مقوا درست شده است  - کتاب

2

83- 80

توازی - علائم و قراردادها - اصول اقلیدس -  ئرسم خط موازی با یک خط

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - خط کش- گونیا - پرگار

سوم

1

89- 85

خطوط موازی و مورب - اگر دو خط موازی باشند و خطی آنها را قطع کند 8 زاویه به وجود می آید که 4 تا 4 تا مساویند و بالعکس - حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - خط کش - گونیا -نقاله - کتاب

2

97- 93

مجموع زاویه های داخلی مثلث - استفاده از آن برای به دست آوردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها - زاویه خارجی مثلث - زاویه ی خارجی مثلث برابر است با مجموع دو زاویه داخلی راس های دیگر مثلث  - حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - خط کش -نقاله - پرگار -  انواع مثلث مقوایی - قیچی - رسم صفحه 92

چهارم

1

97 - 1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی 

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

 - 99

102

چهار ضلعی ها -  معرفی چهار ضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها - مربع مستطیل و لوزی نوعی متوازی الاضلاع هستند

حل کاردرکلاس ها -  حل تمرینات - رفع  اشکال آزمون جلسه قبل - کتاب -  انواع چهار ضلعی ها ی مقوایی

 

 

 

دی

اول

1

 - 103

105

رسم چهار ضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها -  اثبات خاصیت چهار ضلعی ها

حل کاردر کلاس ها - حل تمرینات - خط کش - گونیا -نقاله - پرگار - کتاب

2

-------

حل تمرینات صفحه 106 و107 توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم

کتاب -  خط کش - نقاله - پرگار - گونیا - رسم صفحه 108

دوم

1

-------

حل تمرینات دوره ای صفحه 109 و 110 توسط دانش آموزان و رفع اشکال به منظور آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت اول

                   ------------------------------

2

-------

حل تمرینات دوره ای صفحه 111 و 112 توسط دانش آموزان  - محاسبه نمرات مستمر با توجه به فعالیت های کلاسی و امتحانات کتبی

                   ------------------------------

 

                                                        امتحانات نوبت اول ( سه هفته )

                                                       

 

 

 

بهمن

دوم

1

115-113

 عدد گویا - معرفی عددگویا  - نمایش عدد های گویا -  تساوی اعداد گویا

حل کاردر کلاس ها -  کتاب - خط کش

2

 -  115

 118

بردار هایی که ابتداو انتها و عددمتناظر با آنها عددی گویا باشد - قرینه ی یک عدد گویا -علامت یک کسر

حل کاردر کلاس ها - حل تمرینات - خط کش - کتاب

سوم

1

 - 119

 121

جمع عدد های گویا -  جمع متناظر با یک بردار -  به دست آوردن حاصل جمع دو عدد گویا با محور -  جمع دو عدد گویا در حالت های مختلف

حل کاردر کلاس ها -  حل تمرینات -  کتاب

2

 - 122

 125

تفریق عددهای گویا - تفریق متناظر با یک بردار -  تفریق دو عدد گویا  - جمع و تفریق چند عدد گویا 

حل کاردرکلاس ها -  حل تمرینات -  کتاب

 

چهارم

1

-          128

131

ضرب و ئتقسیم عددهای گویا - ضرب عدد های گویا با توجه به ضرب عددهای صحیح - معکوس یک عدد گویا - تقسیم عدد های گویا

حل کاردر کلاس ها - حل تمرینات - رسم صفحه 127

2

133-113

                 آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی 

سئوالات تکثیر شده از قبل

 

اسفند

اول

1

  -134

139 

کاربرد حروف - نمادها و قرارداددها - روابط و قواعد را با حروف نشان دادن - عبارت جبری - ساده کردن عبارت جبری - جمله های متشابه - جمع وتفریق جملات متشابه

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - اشکال متشابه از چند نوع مقوایی

2

-  141

143

مقدار عددی یک عبارت جبری - رسم نمودار عبارت جبری ax - رسم نمودار عبارت جبری ax+b - نوشتن عبارت جبری مربوط به یک نمودار 

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب نمودارهای رسم شده روی مقوا

 

 

 

 

                                         

 

        

 

 

اسفند

دوم

 1

-          145

 148

مفهوم معادله - درک مفهوم جواب معادله -  حل معادله با استفاده از رسم نمودار مربوط به آن - امتحان کردن جواب معادله درآن و بررسی درستی آن

حل کاردر کلاس ها - حل تمرینات - کتاب -

نمودار حل معادله و عبارت های جبری روی مقوا

2

 - 148

151

      حل مسئله با تشکیل معادله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات  - کتاب

سوم

1

 - 134

 155

                 آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی 

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

-          156

161

 مختصات - مختصات یک نقطه - نوشتن مختصات به صورت  - پیدا کردن یک نقطه با مختصات معلوم روی دستگاه مختصات - نقطه یابی روی نقشه - مفهوم انتقال -

رسم بردار انتقال - انتقال اشکال به وسیله بردار انتقال - ترکیب دو بردار انتقال

حل کاردر کلاس ها - رفع اشکال آزمون جلسه قبل رسم صفحه 155- کتاب - چند نقشه - تابلو شطرنجی  -  ورق شطرنجی  - خط کش

چهارم

1

170-113

                 آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی 

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

 -------

                     رفع اشکال آزمون جلسه قبل -  تعیین تکلیف نوروزی

           ----------------------------

فروردین

 

 

 

 

                تعطیلات نوروزی

 

سوم

1

-------

                             آزمون از تکالف نوروزی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

 - 163

165

مختصات بردار انتقال - پیدا کردن مختصات نقاط یک شکل با استفاده از مختصات بردار انتقال 

حل کاردر کلاس ها - حل تمرینات - کتاب -تابلو مختصات - ورق شطرنجی - خط کش

چهارم

1

 - 166

 169

جمع متناظر با یک بردار  -  به دست آوردن حاصل عبارت های به شکل جمع وتفریق - حل مسئله

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب -

تابلو مختصات -  ورق شطرنجی -  خط کش

2

 - 171

 174

 هندسه (2) - مفهوم مساحت - مساحت شکل های هندسی - واحد سطح - محاسبه دستور مساحت متوازی الاضلاع با استفاده از مستطیل - محاسبه دستور مساحت مثلث با مساحت متوازی الاضلاع  - مساحت شکل های غیر هندسی

حل کار درکلاس ها -  کتاب - شکل های هندسی ساخته شده با مقوا - طلق شفاف که با واحدهای سانتی مترمربع شطرنجی شده است

اردیبهشت

 

اول

1

 - 176

179

مساحت لوزی و ذوزنقه - مساحت دایره - محاسبه دستور مساحت لوزی بااستفاده از مساحت مثلث - محاسبه دستور مساحت ذوزنقه با استفاده از مساحت متوازی الاضلاع

محاسبه دستور مساحت دایره با استفاده از مساحت مستطیل و محیط دایره

حل کاردرکلاس ها - حل تمرینات - کتاب - شکل دایره که به 6 و 12 و 18 قسمت تقسیم شده و برش داده شده

2

- 181

185

تقارن -  تقارن محوری -  پیدا کردن قرینه یک شکل نسبت به یک خط -  محور تقارن را در شکل ها نشان دهد - تقارن مرکزی -  پیدا کردن قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه -  نشان دادن مرکز تفارن اشکال

حل کار در کلاس ها - حل تمرینات - کتاب - خط کش -  گونیا - تعدادی شکل مقوایی

دوم

1

- 156

186

                 آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی 

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

 - 189

 192

 حجم - واحد حجم -  محاسبه ی حجم های منشوری دستور محاسبه حجم های منشوری  - محاسبه  حجم  های استوانه ای - دستور محاسبه حجم های استوانه ای

حل کاردرکلاس ها - رفع اشکال آزمون جلسه قبل -  رسم 187 - کتاب - حجم های ساخته شده با استفاده از طلق شفاف به شکل منشور های مختلف - استوانه

سوم

1

 - 194

 195

رسم کسترده انواع منشور و استوانه و ساختن آنها با مقوا -  پیدا کردن مساحت جانبی و مساحت کل انواع منشور و استوانه با این اشکال  - حل مسئله

حل کار در کلاس ها - حل تمرینات - 

کتاب - حجم های ساخته شده با استفاده از طلق شفاف به شکل منشور های مختلف - استوانه

2

 - 195

 197

    حل تمرینات و مسئله ها توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم

          ----------------------------

چهارم

1

197 - 1

آزمون مرحله ای از کل کتاب به منظور رفع مشکلات درسی و آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت دوم

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

 -  198

 204

    حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و نظارت توسط معلم و رفع اشکالات احتمالی

 رسم صفحه 205

خرداد

                                              

                                                                            امتحانات نوبت دوم

 

 

 

 

 

 

 

تذکر : لازم به توضیح است که طرح درس فوق جنبه پیشنهادی دارد و نظر همکاران در این زمینه ارزشمند می باشد.

          

                                                       گروه آموزشی ریاضی

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
امکانات وب